Tóm tắt & Review sách Thuật lãnh đạo – Brian Tracy

Tóm tắt & Review sách Thuật lãnh đạo – Brian Tracy

Tóm tắt & review Thuật lãnh đạo: Nghệ thuật lãnh đạo không chỉ là kinh nghiệm mà còn là những bài học đáng giá, giúp nhà lãnh đạo nắm bắt được những khó khăn trong việc quản lý nhân viên của mình với sự thông minh trong hành động và...