Những động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh

Những động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh

Bảng tổng hợp những động từ tiếng anh thông dụng nhất (The most common verbs in English): Cungdocsach.vn 4 / 5 ( 1 vote ) Bài viết tương tự: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật Từ vựng...
Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật

Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật

Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật: alligator/ˈælɪɡeɪtər/Con cá sấu antelope/’æntiloupCon linh dương bat/bæt/Con dơi bear/ber/Con gấu beaver/ˈbiːvər/Con hải ly bee/biː/Con ong bison/ˈbaɪsn/Bò rừng camel/ˈkæməl/Con lạc đà chimpanzee/tʃɪmpənˈzi/Con tinh tinh chipmunk/ˈtʃɪpmʌŋk/Sóc chuột cobra/ˈkoʊbrə/Rắn hổ mang deer/dɪər/Con hươu dolphin/ˈdɒlfɪn/Cá heo donkey/ˈdɔːŋki/Con lừa eel/iːl/Con lươn   elephant/ˈelɪfənt/Con voi flying squirrel/...